Rezervari:  021.327.70.20 - 021.327.70.21

GDPR – Hollywood Multiplex

Confidențialitatea datelor și încrederea dumneavoastră sunt importante pentru Hollywood Multiplex Operations S.R.L. (”Hollywood Multiplex”), unde respectăm intimitatea și dreptul la protecția datelor cu caracter personal ale vizitatorilor, clienților, potențialilor clienți și colaboratorilor noștri, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.
Tratăm cu seriozitate această temă, iar prin prezenta politică dorim să vă informăm cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, să asigurăm transparență în ceea ce privește prelucrările de date incidente și dreptul de a decide singuri asupra modului în care sunt folosite informațiile pe care ni le comunicați.
Începând cu data de 25 mai 2018 baza legală o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (”Regulamentul”) și legislația secundară.
De asemenea, menționăm că vom utiliza toate datele și documentele pe care ni le transmiteți exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise, în conformitate cu informațiile furnizate în această politică și cu legislația aplicabilă.

Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal
În conformitate cu prevederile Regulamentului, Hollywood Multiplex își asumă ca datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.hmultiplex.ro și serviciului de rezervare telefonică a biletelor la spectacolele difuzate să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:
i. Legalitate, echitate şi transparenţă – datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
ii. Limitări legate de scop – datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
iii. Reducerea la minimum a datelor – datele sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
iv. Exactitate - datele sunt exacte și actualizate, iar atunci când sunt inexacte vor fi șterse sau rectificate fără întârziere, considerând scopurile pentru care sunt prelucrate;
v. Limitări legate de stocare - datele sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifica sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate; 
vi. Integritate și confidențialitate – datele sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare;
vii. Responsabilitate – datele vor fi prelucrate cu respectarea principiilor sus-menționate, iar Hollywood Multiplex își asumă responsabilitatea de a demonstra conformitatea prelucrării.

Ce date colectăm și cum le prelucrăm?
Prin navigarea și utilizarea paginii noastre web și/sau a serviciului nostru de rezervare telefonică a biletelor la spectacolele difuzate, în funcție de specificul și scopul fiecărei prelucrări, intrăm în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le folosim conform informației furnizate mai jos.

A. Supraveghere video
Hollywood Multiplex Operations S.R.L. operează un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona și investiga incidentele care pun în pericol siguranța, securitatea persoanelor, a bunurilor și a documentelor, prin monitorizarea unor zone și evenimente expres indicate. Sistemul face parte din măsurile menite să sprijine politicile de securitate ale Hollywood Multiplex Operations S.R.L.
Pentru a afla mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica privind supravegherea video, care cuprinde descrierea sistemului de supraveghere video, scopul și utilizarea sa, precum și măsurile adoptate de Hollywood Multiplex Operations S.R.L. pentru a proteja datele personale și viața privată a persoanelor vizate de această prelucrare.

B. Contact
Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră și a vă răspunde solicitărilor, vă colectăm, întemeindu-ne pe interesul legitim sau pe executarea contractului ca temeiuri juridice de prelucrare a datelor cu caracter personal, date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră. Datele colectate vor fi păstrate pe durate de timp diferite, în funcție de conținutul solicitării dumneavoastră și de nevoia concretă de a deține aceste date.

C. Jobs
Cu scopul de a ne mări echipa în funcție de locurile de muncă vacante în cadrul Hollywood Multiplex colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal menționate în CV, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail, număr telefon, data nașterii, imagini foto/video, educație, pregătire profesională, preferințe, competențe, trăsături de caracter, pasiuni, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către departamentul Personal. Temeiul juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal este interesul legitim.
Datele colectate vor fi păstrate pe durata procesului de recrutare, urmând a fi șterse la momentul în care perioada de recrutare este închisă și nu sunteți declarat admis. Imaginile preluate de la camerele de supraveghere sunt păstrate timp de 30 de zile de la data înregistrării, cu excepţia situaţiei în care este înregistrat un incident, situaţie în care secţiunile de filmare aferente acelor incidente sunt păstrate pana la solutionarea de către organele abilitate.

D. Rezervări bilete
Cu scopul de a fi în contact cu dumneavoastră și de a vă facilita rezervarea locurilor la spectacolele difuzate de Hollywood Multiplex în timp real, colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă e-mail, număr telefon, prin apeluri telefonice sau utilizarea aplicației http://tickets.hmplx.ro/, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către persoanele în măsură să prelucreze solicitările dumneavoastră de rezervare locuri, adresate Hollywood Multiplex. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim în vederea derulării serviciului de rezervări.
Datele colectate în vederea rezervării de bilete vor fi păstrate pe durata de stocare definită de momentul solicitării de rezervare venită din partea clientului până la momentul în care proiecția filmului începe, iar în cazul în care, având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată. Apelurile telefonice nu sunt înregistrate.

E. Formular sugestii și reclamații
Cu scopul de a fi în contact, de a veni în sprijinul și de a răspunde nevoilor și solicitărilor dumneavoastră, prelucrăm date cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă e-mail, număr telefon, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri și soluții. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este interesul legitim în vederea remedierii și îmbunătățirii serviciilor Hollywood Multiplex.
Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 3 ani, iar în cazul în care având în vedere natura solicitării, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor păstra pe durate diferite de timp, în funcție de necesitatea concretă, urmând a fi șterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificată.

F. Bilete gratuite – persoane cu dizabilități
Cu scopul de a vă putea oferi bilete gratuite în cazul în care suferiți de dizabilități pentru care dispuneți de un certificat de încadrare în grad de handicap grav şi grav accentuat, solicităm prezentarea acestuia la casa de bilete la momentul achiziționării biletelor. Un film poate fi văzut o singură dată în aceste condiţii, astfel că vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresă poștală, adresă e-mail și vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii noștri pentru a putea ține evidența acordării acestui beneficiu. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul persoanei vizate. Pentru retragerea consimțământului cu efecte pentru viitor, puteți transmite o solicitare pe adresa de email hmultiplex@hmplx.ro, clubhollywood@hmplx.ro.

G. Datele pentru cardul Hollywood Multicard
Angajații societății vor verifica datele dvs. de identificare la depunerea cererii dvs. pentru solicitarea unui card Hollywood Multicard. În acest sens, vă rugăm să consultați Regulametul Hollywood Multicard.

Transferul datelor și alți destinatari ai datelor
Datele cu caracter personal furnizate prin intermediul website-ului www.hmultiplex.ro nu se transferă Hollywood Multiplex în afara României.
În scopurile menționate mai sus, Hollywood Multiplex poate divulga datele personale, după caz și justificat, și către alte terțe părți, cum ar fi:
o furnizori de servicii de marketing;
o furnizori de servicii de curierat;
o furnizorii de servicii de găzduire/administrare/mentenanță site-uri;
o parteneri/colaboratori/părți contractante;
o furnizori de alte servicii, entități care asistă Hollywood Multiplex în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Link-uri către alte pagini de internet
Website-ul www.hmultiplex.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi partenerii contractuali de pe ale căror pagini pot fi achiziționate produsele Hollywood Multiplex.
Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina www.hmultiplex.ro.Vă rugăm ca pentru website-urile pe care sunteți redirecționați de pe pagina www.hmultiplex.ro să luaţi în considerare politica privind protecția datelor relevantă pentru fiecare dintre acestea.
Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispoziţie prin intermediul linkurilor şi marcate ca atare. Hollywood Multiplex este exonerată de răspundere în ceea ce privește conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informaţii eronate sau incomplete, precum şi pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informaţiilor conţinute în aceste site-uri.
Ce drepturi aveți în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal

i. Dreptul de acces la Date
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Hollywood Multiplex o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, Hollywood Multiplex poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative.

ii. Dreptul de rectificare a datelor 
Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Hollywood Multiplex, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.
Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.

iii. Dreptul la ștergerea datelor
Persoana vizată are dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, atunci când nu este incidentă una dintre situațiile prevăzute de Regulament, care permite refuzul cererii de ștergere a acestora.

iv. Dreptul la restricționarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Hollywood Multiplex restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:
o Persoana vizata contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite Hollywood Multiplex să verifice exactitatea datelor;
o Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
o Hollywood Multiplex nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
o Persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.


v. Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat Hollywood Multiplex într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
o prelucrarea se bazează pe consimțământ;
o prelucrarea se bazează pe un contract; sau
o prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.


vi. Dreptul de opoziție
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor sale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. 


vii. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, având drepţul de a cere si de a obţine:
o retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinţa sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrări efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
o reevaluarea oricărei alte decizii luate in privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul anterior.
viii. Dreptul de a se adresa justiţiei și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Cum vă puteți exercita drepturile
Vă puteți exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisă, transmisă online la adresa de e-mail hmoffice@hmplx.ro sau hmultiplex@hmplx.ro, clubhollywood@hmplx.ro. Pentru evitarea furnizării de informații către persoane neautorizate, conform procedurii interne de soluționare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informații suplimentare în vederea verificării identității/interesului/dreptului său de reprezentare.
Cererea va fi soluționată în cel mult o lună de la primire. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor,
Hollywood Multiplex oferind informații cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.
În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.
Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, Hollywood Multiplex va informa persoana vizată, fără întârziere și în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.
Informațiile furnizate sunt oferite gratuit. În cazul în care cererile din partea unei persoane Hollywood Multiplex vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Hollywood Multiplex poate:
i. fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
ii. fie să refuze să dea curs cererii. 

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor
Toate informațiile colectate prin intermediul site-ului www.hmultiplex.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menționate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice și organizatorice, care permit trasabilitatea și transparența privind prelucrarea datelor dumneavoastră. În relație cu împuterniciții prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, Hollywood Multiplex ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceștia îndeplinesc cerințele legale cu privire la protecția datelor și respectă standardele relevante, iar că la date are acces un număr limitat de persoane, restricționat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligațiilor contractuale.
De principiu, accesarea bazelor de date si fișierele/platformele necesită autentificarea prin ID şi parolă, iar serverele pe care acestea sunt stocate sunt situate în România și gestionate corespunzător.

Date de contact
Dacă aveți întrebări suplimentare privind această politică, ne puteți contacta folosind datele de mai jos:
Hollywood Multiplex Operations S.R.L.
Calea Vitan 55-59 Bucuresti Romania
hmultiplex@hmplx.ro
hmoffice@hmplx.ro
clubhollywood@hmplx.ro